Privacyverklaring Woon Duurzaam


Inleiding

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Woon Duurzaam B.V. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens door Woon Duurzaam worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Woon Duurzaam verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. En als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Woon Duurzaam, neem dan gerust contact op!


Bedrijfsomschrijving

Woon Duurzaam is gevestigd aan de Wilgenweg 20B, 1031 HV te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71746978.

Woon Duurzaam is het eerste bedrijf in Nederland dat op landelijk niveau mensen een integrale oplossing biedt om met hun woning van het gas af te gaan. Wij vinden het zo belangrijk dat deze overgang – van fossiel naar schoon – in snel tempo wordt opgepakt, dat wij hier in de komende jaren onze missie van hebben gemaakt: iedere Nederlander een een energetisch, duurzaam huis in 2040.

In onze visie heeft iedereen over 20 jaar een energetisch duurzame woning. Dat betekent dat er ruim 7 miljoen woningen van het gas af moeten. Woon Duurzaam heeft als doel om hier in de komende jaren een substantiële bijdrage aan te leveren. Concreet betekent dit dat Woon Duurzaam over vijf jaar 10.000 huizen van het gas af heeft geholpen of volledig energieneutraal heeft gemaakt.

We werken duurzaam, integer, professioneel, klantgericht, ondernemend, sociaal en betrokken. Deze waarden zijn voor Woon Duurzaam maatgevend in het contact met klanten en medewerkers en voor de maatschappelijke positie die wij willen innemen.


Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een klantrelatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van (ex-)klanten en mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.


Welke persoonsgegevens verwerken wij

Woon Duurzaam gebruikt de volgende gewone persoonsgegevens binnen de organisatie:
Naam/ voorletters/ tussenvoegsel, adres, postcode, woonplaats, provincie, land, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, bankrekeningnummer, inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord), gegevens inzake het energieverbruik, de prestatie van installaties in de woning en de opwek van energie.


Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens voor de correcte vastlegging, uitvoering en beoordeling van aan ons opgedragen werk onder een relatie van klant en leverancier. Tevens voor het informeren van (potentiële) klanten en geïnteresseerden over onze producten, diensten en organisatie en marktontwikkelingen middels nieuwsbrieven en (digitale) direct marketing.

Waar nodig vragen wij je daarvoor eerst om toestemming.


Ontvangers van gegevens

Wij kunnen je persoonsgegevens verstrekken aan dienstverleners, die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Wij kunnen bijvoorbeeld dienstverleners inschakelen voor IT-ondersteuning of bij de afhandeling of levering van onze diensten. Wij verstrekken aan dienstverleners uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening en we verplichten de dienstverleners met wie wij persoonsgegevens delen om deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening. De dienstverleners mogen ook uitsluitend op onze instructie handelen. Woon Duurzaam verplicht deze dienstverleners de gegevens afdoende technisch en organisatorisch te beveiligen en geheim te houden. Je persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming niet verkocht of verhuurd aan derde partijen die deze vervolgens voor eigen doeleinden verder verwerken.


Bewaarperiode van gegevens

Hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren hangt samen met het doel waarvoor wij deze gegevens verwerken.

Heb je contact met ons dan bewaren wij je gegevens gedurende de termijn dat wij je als mogelijke klant van ons bedrijf zien, met een maximum van een jaar. Schrijf je je in voor onze nieuwsbrief of een andere vorm van informatievoorziening dan bewaren wij je gegevens totdat je je daarvoor afmeldt.

Word je klant dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract met jou zolang als je klant bent en voor een periode van maximaal twee jaar na het einde van onze klantrelatie. Je naam bewaren we ook daarna als je daar toestemming voor hebt gegeven, ten behoeve van de publicatie van een beoordeling van ons werk op onze website of andere communicatie uitingen.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor een (dreigende) (buiten)gerechtelijke procedure bewaren we zolang als nodig is voor de procedure en maximaal 20 jaar. Persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst bewaren we tot zeven jaar na het einde van een klantrelatie.


Beveiliging

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Woon Duurzaam kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Zo maken wij waar dat technische mogelijk en financieel verantwoord is gebruik van encrypties, toegangscodes en pseudonimisering van persoonsgegevens. Daarbij maken wij een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.


Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage, dat is het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Woon Duurzaam. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht op rectificatie, dat is het recht om de niet-kloppende gegevens te laten rectificeren door Woon Duurzaam. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Als je de gegevens nodig hebt die bij Woon Duurzaam opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Woon Duurzaam al jouw gegevens over te dragen
aan de andere partij.

Wil jij niet (meer) dat Woon Duurzaam jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens (bezwaar).

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Woon Duurzaam vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

En vind je dat Woon Duurzaam niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen. De procedure daarvoor vind je bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Het gebruik maken van al deze rechten kan via het emailadres [email protected] onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Wij streven ernaar om binnen een week te reageren.